Doplnok č. 1 k Organizačnému poriadku Fakulty prírodných vied UKF v Nitre