V súčasnosti prejavujú záujem deti i dospelí o chov rôznych druhov článkonožcov, pavúkovcov, obojživelníkov, plazov, exotických rastlín i živočíchov. Nie vždy si ale dostatočne uvedomujú skryté nebezpečenstvo, ktoré pri nesprávnom zaobchádzaní s nimi môžu tieto organizmy spôsobovať.

V chémii sa počítače využívajú nie len na spracovávanie dát, ale aj na priamu realizáciu reálneho experimentu. Na mnohých školách je materiálne vybavenie laboratórií nedostatočné, často ajz bezpečnostných dôvodov.Aby sa táto skutočnosť neodzrkadlila v zmene experimentálnej chémie na chémiu teoretickú a teda experimenty neboli z nej úplne vytlačené, je možné využívať didaktické pomôcky, napr. DVD, CD, na ktorých sú dynamicky, formou videonahrávok, zaznamenanéreálne experimenty s nahovorenými komentármi. Nezabudlo sa ani na možnosť overenia vedomostí na príslušnú tému v podobe testových otázok.

Inovatívne doplnkové učebné texty zamerané na kreovanie a podporu imidžu geografie (čo je to geografia, prečo sa učíme geografiu, čo nás geografia naučí, prečo si geografiu vybrať pre svoje štúdium, čo môžete s geografiou robiť... – špecifické zručnosti, všeobecné zručnosti vhodné pre interdisciplinárnu komunikáciu, príklady uplatnenia na trhu práce....).

Učebný text je zbierkou pútavých matematických úloh z reálneho života. Na riešenie úloh postačujú vedomosti z matematiky zahrnuté v obsahu matematiky pre stredné školy. Úlohy sú komponované ako problémové úlohy, ktoré ukazujú dôležitosť ovládania matematických poznatkov na riešenia problémov z každodenného života. Pútavosť úloh je znásobená aj podobou ich zadania – napr. fotografia, mapa skutočnej oblasti a pod.